• <acronym id="cykis"></acronym>
  • Gi??i thiê?u vê? tr???ng

    Xem t?t c?

    Tr???ng ??i h?c Tài chính và Kinh t? Van Nam ????c tha?nh la?p va?o n?m 1951, ?ê?n n?m 1995, tr???ng ?a? ????c chi?nh quyê?n ti?nh Van Nam va? chi?nh phu? Trung Qu??c c?ng nha?n la? tr???ng ?a?i ho?c tro?ng ?iê?m cu?a ti?nh,có kho?ng 32,000 sinh viên. Tr??ng có h?n 1500 giáo viên và nhan viên qu?n ly, trong ?ó có 1055 giáo viên gi?ng d?y. Tr??ng có 20 h?c vi?n và 2 b? m?n gi?ng d?y, m? 50 chuyên ngành dành cho sinh viên h? chính quy, v??i 8 m?n h?c nh? Kinh t?, Qu?n ly, Lu?t, Tri?t h?c, V?n ho?c, Khoa h?c t? nhiên, Bách khoa và Ngh? thu?t.

    Copyright ? 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing
    最好看的最新中文字幕,最近中文2019在线观看,最近中文2019在线观看